Підгородненська міська об'єднана територіальна громада
Дніпровський район, Дніпропетровська область
Проекти рішень міської ради
від 25 березня 2021р.№ 
4 сесія
8^ скликання
Про затвердження «Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Підгородненської міської ради на 2022-2024 роки».
Опубліковано 25 березня 2021

Відповідно до ст. 25,27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України,з метою удосконалення роботи комунальних підприємств міської ради  та покращення благоустрою населених пунктів громади міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Підгородненської міської ради  на 2022-2024 роки» (додається).

2. На виконання закону України .» Про державну допомогу суб’єктам господарювання» направити повідомлення та Програму на розгляд Антимонопольному комітету України.

3. Заступнику міського голови Слуцькому В. І. забезпечити організаційний супровід процедури розгляду Програми Антимонопольним комітетом.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Слуцького В.І.
Міський голова                                                                    Андрій ГОРБ


№  ___  -4/8


                                                                                                                      ПРОЕКТДодаток № 

до рішення сесії

міської ради                                                                відПРОГРАМА

надання фінансової підтримки

комунальним підприємствам Підгородненської міської ради 

на 2022-2024  роки


м. Підгородне


2021


Розділ І

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

надання фінансової підтримки

комунальним підприємством (установам) Підгородненської міської ради

на 2022-2024 роки

1

Ініціатор розроблення програми:

Заступник міського голови Слуцький В.І.

Заступник міського голови Грибачов М.Г.

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми

Розпорядження міського голови № 20  від 24.03.2021 р.

3

Розробник програми

Заступник міського голови Слуцький В.І.

Заступник міського голови Грибачов М.Г.

4

Співрозробники програми

Відділ бухгалтерського  обліку та звітності

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури та землевпорядкування.

5

Відповідальні виконавці програми

Підгородненська міська рада,

Заступник міського голови Слуцький В.І.,

Відділ бухгалтерського  обліку та звітності,

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури та землевпорядкування.

6

Учасники програми

КП ЕТС, Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури та землевпорядкування.

7

Терміни реалізації програми

2022-2024 роки

7.1

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

Програма розрахована на 3 роки. Програма виконується в три етапи – з січня 2022 року по грудень 2022 року, з січня 2023 року по грудень 2023 року, з січня 2024 року по грудень 2024 року включно.

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис.грн.:

19483,584 тис. грн.

8.1

- з них коштів бюджету Підгородненської міської ради, тис.грн.

19483,584 тис.грн.

8.2

- кошти інших бюджетів, тис.грн.

-

8.3

- не бюджетні кошти, тис.грн

-Розділ ІІ


Ресурсне забезпечення ПРОГРАМИ

надання фінансової підтримки

комунальним підприємством (установам) Підгородненської міської ради

на 2022-2024 роки

Обсяг коштів, які пропонується

залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на

виконання програми,

тис. гривень

І

ІІ

ІІІ

2022 р.

2023р.

2024 р.

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі (тис. грн..):

5733,584

7750,0

6000,0

19483,584

місцевий бюджет

5733,584

7750,0

6000,0

19483,584

районні, міські (міст обласного

підпорядкування) бюджети

За наявністю

За наявністю

кошти небюджетних джерел

За наявністю

За наявністю


Розділ ІІІ

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам) Підгородненської міської ради (надалі Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про благоустрій населених пунктів», «Про підприємство в Україні».

Для забезпечення виконання статутних завдань  Комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності Підгородненської міської ради, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

 Комунальне підприємство КП "ЕТС" є важливими підприємством для Підгородненської міської ради, яке створено нею з метою надання жителям населених пунктів Підгородненської ТГ  послуг з  вивезення твердих побутових відходів, інших послуг в галузі житлово – комунального господарства та  благоустрою всієї ТГ.

На даний час фінансовий стан комунального підприємства є критичним через податкове навантаження, невелику кількість абонентів, неможливість встановлення економічно-обґрунтованих тарифів які є непідйомними для споживачів. Такий стан справ призводить до порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати, неякісного надання послуг комунальним підприємством, унеможливлює придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу КП в цілому, впливає на стан благоустрою населених пунктів громади.

Діючі тарифи на послуги зазначеного підприємства, не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальним підприємством, зростають тарифи на енергоносії, витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями.

Вищенаведені чинники призводять до зменшення у Підприємства власних обігових коштів для забезпечення належного надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, забезпечення благоустрою міста та сіл (на погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші).

Розділ ІV

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунального підприємства відповідно до його функціонального призначення, щодо надання мешканцям міста та сіл послуг в галузі житлово – комунального господарства.

Кошти міського бюджету спрямовуються на:

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів громади у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

- своєчасне здійснення розрахунків із заробітної плати, оплати поточних рахунків за спожиті енергоносії, комунальні послуги, матеріально-технічні ресурси, сплату податків і зборів; погашення наявної кредиторської заборгованості та поповнення обігових коштів комунального підприємства;

- своєчасне проведення капітальних ремонтів об’єктів і споруд, мереж і комунікацій; залучення коштів для оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів;

- забезпечення своєчасного вивезення побутових відходів, ліквідації несанкціонованих звалищ, проведення дератизаційних робіт на території громади;

- раціональне використання та збереження майна, що належить до спільної власності територіальної громади, розвиток виробничої бази комунальних підприємств;

- виконання заходів щодо підтримання житлового фонду на високому експлуатаційному рівні;

- надання населенню ритуальних послуг, у тому числі пільгових категорій, одиноких громадян, осіб без певного місця проживання та громадян, від поховання яких відмовились рідні, і захороненням їх праху;

- оцінка технічного стану об'єктів нерухомого майна громади, визначення їх фактичної площі та об'єму;

- удосконалення утримання та розвитку комунальних доріг, та дорожньої інфраструктури;

- забезпечення інших заходів для фінансової підтримки комунальних підприємств.

-  зміцнення матеріально-технічної бази підприємств ( придбання нової техніки для розширення спектру послуг, ремонт будівель(приміщень);

-  покращення якості послуг;

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу.

Розділ V

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсяги та джерела фінансування, строк та етапи виконання


Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у відповідності до чинного законодавства за рахунок коштів міського бюджету Підгородненської територіальної громади в межах бюджетних призначень,  затверджених на її виконання на відповідний бюджетний період.

 Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на підставі листа-подання (клопотання) комунального підприємства з наведеним обґрунтуванням щодо необхідності відповідної фінансової підтримки підприємство, за рахунок поточних трансфертів та поповнення статутного фонду шляхом інвестування у необоротні активи через перерахування коштів з рахунку, відкритому в органі Державної Казначейської Служби, на рахунок відповідного одержувача бюджетних коштів або на рахунки, відкриті в банківських установах.

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству передбачає здійснення поточних трансфертів за рахунок загального фонду та внесків до їх статутних фондів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку міського бюджету.

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є апарат Підгородненської міської ради.

Одержувачем бюджетних коштів є Комунальне підприємство КП «ЕТС» або його правонаступник у разі реорганізації або ліквідації КП «ЕТС» у якого зберігаються аналогічні види діяльності, перелік підприємств може змінюватись протягом бюджетного періоду відповідними рішеннями про внесення змін до бюджету.

Порядок здійснення внесків з міського бюджету до статутного капіталу комунального підприємства Підгородненської міської ради, їх надання та використання, здійснюється відповідно до встановленого Порядку (додаток  до Програми).

Фінансова підтримка та внески до статутних капіталів комунальних підприємств

надаються на підставі ст.ст. 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України та Господарського кодексу України.

Фінансування Програми здійснюється згідно з Порядком надання та використання коштів міського бюджету у вигляді фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств шляхом:

1. Надання поточних трансфертів комунальним підприємствам за рахунок загального фонду  міського бюджету.

2. Внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, з метою поповнення їх обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) на підставі Договору (Додаток 2 до Програми).

Комунальне підприємство подає головному розпоряднику бюджетних коштів лист-звернення, з наведеними обґрунтуваннями щодо необхідності надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств з результатами аналізу фінансово-господарської діяльності за попередній рік, показників діяльності і розвитку підприємств у поточному році та на плановий рік.

На підставі листа-звернення комунального підприємства головний розпорядник бюджетних коштів, в особі керівника структурного підрозділу міської ради до повноважень якого належить галузь, у якій працює комунальне підприємство, готує висновок (Додаток 1 до Програми).

Висновок повинен бути погоджений з постійною комісією  міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та з профільною

постійною комісією  міської ради до повноважень якої належить галузь, у якій працює комунальне підприємство.


Фінансове забезпечення виконання заходів Програми (Таблиця1) здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, наданих комунальним підприємствам

на безповоротній основі, або інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяги фінансування за рахунок коштів міського бюджету в розрізі комунальних підприємств визначаються рішенням про міський бюджет на відповідний рік (з урахуванням внесених протягом року змін та доповнень).

Комунальні підприємства використовують кошти, отримані у вигляді фінансової підтримки, відповідно до плану використання бюджетних коштів, погодженого в установленому порядку з головним розпорядником бюджетних коштів (за попереднім узгодженням з керівником структурного підрозділу міської ради до повноважень якого належить галузь, у якій працює комунальне підприємство та заступником  міського голови до функціональних повноважень якого віднесено координацію роботи зазначеного структурного підрозділу).

Комунальні підприємства використовують кошти, отримані у вигляді внесків до статутних капіталів, відповідно до фінансового плану, затвердженого рішенням виконавчого комітету  міської ради.

Керівники комунальних підприємств при отриманні фінансової підтримки у вигляді внесків до статутних капіталів підприємств вносять відповідні данні до бухгалтерського обліку та у 3 денний термін надають керівнику структурного підрозділу міської ради до повноважень якого належить галузь, у якій працює комунальне підприємство, відповідну інформацію про поповнення статутного капіталу та внесення змін до Статуту комунального підприємства (з проектами розпорядчих документів) та здійснюють реєстрацію таких змін у встановленому законодавством порядку у Державного реєстратора в місячний термін з моменту прийняття відповідного рішення.

Контроль за фінансуванням комунальних підприємств здійснює головний розпорядник бюджетних коштів, в особі керівника структурного підрозділу міської ради до повноважень якого належить галузь, у якій працює комунальне підприємство та заступника  міського голови до функціональних повноважень якого віднесено координацію роботи зазначеного структурного підрозділу.

Відповідальність за цільове та законне використання коштів, які були отримані відповідно до Програми, та відповідність проведених видатків фінансовим планам, висновкам та планам використання бюджетних коштів комунальних підприємств, несуть керівники комунальних підприємств.

Комунальні підприємства з метою підтвердження використання коштів, які були отримані відповідно до Програми, щоквартально надають головному розпоряднику бюджетних коштів (за попереднім узгодженням з керівником структурного підрозділу міської ради до повноважень якого належить галузь, у якій працює комунальне підприємство та заступником  міського голови до функціональних повноважень якого віднесено координацію роботи зазначеного структурного підрозділу) копії платіжних документів, звіти про виконання фінансових планів разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності із зазначенням напрямів використання вищезазначених коштів, причин відхилень фактичних показників від планових.

Розділ VІ

Очікувані результати від реалізації Програми

Надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств сприятиме:

- підвищенню рівня якості послуг, що надаються населенню громади у сфері благоустрою, житлово-комунального, тощо;

- дотриманню нормативів, стандартів, порядків і правил під час виробництва та надання послуг населенню громади;

ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності територіальної громади;

- упорядкуванню розрахунків комунальних підприємств з енергопостачальними організаціями за спожиті в процесі виробництва послуг енергоносії та скороченню, у разі наявності, кредиторської заборгованості (в тому числі за минулі періоди), заборгованості з виплати заробітної плати, своєчасному проведенню розрахунків з бюджетами всіх рівнів з податків і зборів;

- створенню умов для стабільної та беззбиткової роботи комунальних підприємств при здійсненні своєї господарської діяльності, підвищенню надійності роботи їх виробничих потужностей; проведенню модернізації та переоснащення технічної бази підприємств з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів;

- вирішенню інших проблемних питань, що виникають при наданні відповідних послуг комунальними підприємствами.

Розділ VІІ


Перелік завдань і заходів Програми


Пріоритетними завданнями, на виконання яких спрямована Програма є:

зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств;

сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствоми своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам міста;

залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів;

Напрямки реалізації програми наведено в таблиці 1.


Таблиця 1. Напрями (завдання) діяльності та заходи Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Підгородненської міської ради


Найменування напрямів використання

   2022 р

2023 р.

2024 р.

Всього

Заробітна плата з нарахуваннями

2591384,0

2600000,0

2800000,0

7991384,0

Предмети й матеріали з благоустрою (канцелярські товари, паливно-мастильні матеріали, урни для сміття, квіти, саджанці дерев, субстрати, спецодяг, пакети для сміття, рукавички, лопати, сапи, граблі, віники, щітки, фарба, підставки під квіти, вазони під квіти, система крапельного поливу квітів та інше).

2000000,0

2000000,0

2710000,0

6710000,0

Внески до статутного капіталу

1000000,0

3000000,0

300000,0

4300000,0

Оплата енергоносіїв

24000,0

30000,0

40000,0

94000,0

Оплата послуг крім комунальних

118200,0

120000,0

150000,0

388200,0

Разом

5733584,0

7750000,0

6000000,0

19483584,0


Розділ VІІ

Координація та контроль за ходом виконання Програми


Підготовка аналізу  виконання програми покладається на виконавців по напрямкам та завданням, які готують  і подають  до міської ради  окремо узагальнену інформацію про стан виконання програми та пояснювальну записку про роботу щодо її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин.

Після закінчення установленого строку виконання програми не пізніше, ніж у місячний строк  виконавці по напрямкам та завданням складають підсумковий звіт про результати її виконання та подають його на розгляд Підгородненської міської ради разом із пояснювальною запискою.

Контроль за виконанням програми здійснює постійна депутатська  комісія  за напрямком.
Міський голова                                                            Андрій ГОРБ

Додаток 1                                                                      до Програми надання фінансової

       підтримки комунальним підприємствам (установам)                                           Підгородненської міської ради на 2022-2024 роки


ВИСНОВОК

_________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу Підгородненської міської ради до повноважень якого

належить галузь, у якій працює комунальне підприємство)


щодо надання фінансової підтримки/внесків до статутних капіталів комунальному

підприємству

____________________________________________________________

(назва комунального підприємства)

Лист-звернення від _________ №___________


Обсяг бюджетних коштів:________________________________________________ (грн.)


Напрям спрямування бюджетних коштів :________________________________________Обґрунтування щодо необхідності виділення бюджетних коштів:____________________

______________________________________________________________________Джерело бюджетних коштів: __________________________________________________

Висновок:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

(прізвище, ініціали керівника)

(назва головного розпорядника коштів)    (підпис)

М.П.ПОГОДЖЕНО:

Голова профільної постійної

комісії міської ради.________                                _____________

    (Підпис)                                                      (ПІБ)

ПОГОДЖЕНО:

Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, торгівлі, промисловості та місцевого самоврядування.


________                                 _____________

   (Підпис)                                                      (ПІБ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Підгородненської міської ради


________                                _____________

    (Підпис)                                                   (ПІБ)

                                                                                                                  Додаток 2

                                         до Програми надання фінансової підтримки

                                                      комунальним підприємствам (установам)

                                                Підгородненської міської ради на 2022 – 2024 роки

    

ДОГОВІР

ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

м. Підгородне                                                                        «____» __________20__р.


Сторона-1: Підгородненська міська рада Дніпровського району Дніпропетровської

області, в особі міського голови __________________________________________,

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Сторона-2: __________________________________________________________,

в особі ____________________________________________________________ , що діє на підставі Статуту, далі разом за текстом цього Договору - Сторони,

уклали цей Договір про таке.

1. Предмет Договору

1.1. За умовами даного Договору Сторона-1 зобов’язується здійснити внески до статутного капіталу Сторони-2, а Сторона-2 зобов’язується використовувати зазначені внески виключно за цільовим призначенням, визначеним Стороною-1.

 2. Форма, розмір та цілі внесків

2.1. Внески до статутного капіталу Сторони-2 здійснюються у ___________(грошовій/матеріальній/майнові права) формі.

2.2. Розмір внесків до статутного капіталу Сторони-2 складає _________ грн. ___коп.

2.3. Внески до статутного капіталу Сторони-2 використовуються виключно для досягнення наступних цілей:____________________________________________________.

2.4. У разі виникнення необхідності змінити цілі внесків, визначені п. 2.3 Договору, Сторони мають право вносити зміни до Договору шляхом укладення додаткових угод.

2.5. Внески до статутного капіталу Сторони-2 є комунальною власністю Підгородненської міської територіальної громади в особі Сторони-1, та передаються Стороні-2 на праві оперативного управління з передачею на баланс Сторони-2.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. За цим Договором Сторона-1 має право:

3.1.1. контролювати використання внесків Стороною-2 за цільовим призначенням;

3.1.2. вимагати від Сторони-2 надання звіту про використання внесків до статутного капіталу.

3.2. За цим Договором Сторона-1 зобов’язана у повному обсязі профінансувати внесок до статутного капіталу Сторони-2.

3.3. За цим Договором Сторона-2 зобов’язується:

3.3.1. Після підписання цього Договору негайно приступити до використання внесків, зроблених Стороною-1 до статутного капіталу Сторони-2;

3.3.2. Використовувати внески, зроблені Стороною-1 до статутного капіталу Сторони-2, у відповідності до вимог чинного законодавства та виключно на цілі, передбачені цим Договором;

3.3.3. В кінці бюджетного року надати фінансовий звіт про використання внесків, зроблених Стороною-1 до статутного капіталу Сторони-2.

4. Ведення справ

4.1. Ведення справ за цим Договором здійснюється Сторонами за їх спільною згодою.

4.2. Сторона-2 виконує всі необхідні юридичні дії та акти для досягнення поставлених за договором цілей, визначених у п. 2.3 Договору.

4.3. Сторона-1 має право здійснювати контроль за діяльністю Сторони-2 в межах цього Договору.

5. Термін дії цього Договору

5.1. Цей Договір починає діяти з моменту його підписання та діє до «___» _____________ 20 __ р.

5.2. Дія цього Договору може бути пролонгована (продовжена) Сторонами за взаємною згодою на визначений строк.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Сторони за цим Договором несуть таку відповідальність:

Сторона-1: в межах затверджених бюджетних призначень на рік здійснює внески до статутного капіталу Сторони-2.

Сторона-2: внески за цим договором використовує виключно на цілі, передбачені п.2.3 цього Договору.

6.2. За нецільове використання внесків, зроблених Стороною-1 до статутного

капіталу Сторони-2, Сторона-2 повертає внески Стороні-1 у повному обсязі та в порядку,передбаченому чинним законодавством України.

6.3. Сторона-2 при отриманні внесків до статутного капіталу підприємства вносить відповідні данні до бухгалтерського обліку та у 3 денний термін надає Стороні-1 відповідну інформацію про поповнення статутного капіталу та внесення змін до Статуту комунального підприємства (з проектами розпорядчих документів) та здійснює реєстрацію таких змін у встановленому законодавством порядку у Державного реєстратора в місячний термін з моменту прийняття відповідного рішення.

7. Зміна умов Договору

7.1. Умови цього Договору мають однакову зобов’язувальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди у

письмовій формі.

8. Інші умови

8.1. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

9. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

Сторона-1

Поштова адреса та

індекс______________________________

Телефон/факс_______________________

Поточний рахунок___________________

ЄДРПОУ___________________________

_______                                     ___________

(підпис)                                           (ПІБ)


Сторона-2

Поштова адреса та

індекс______________________________

Телефон/факс_______________________

Поточний рахунок___________________

ЄДРПОУ___________________________

_______                                     ___________

(підпис)                                             (ПІБ)

                                                                                                         Додаток 3

                                                     до Програми надання фінансової підтримки

                                               комунальним підприємствам (установам)

                                                           Підгородненської міської ради на 2022-2024 рокиПОРЯДОК

надання та використання коштів міського бюджету у вигляді

фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних

підприємств, засновником яких є Підгородненська міська рада


Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів міського

бюджету у вигляді фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, засновником яких є Підгородненська міська рада (далі - комунальні підприємства) у рамках Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Підгородненської міської ради на 2022-2024  роки (далі - Програма).

1. Фінансова підтримка та внески до статутних капіталів комунальним підприємствам надаються на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності громади і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств відповідно до Програми.

2. Надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальним підприємствам здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів, в особі Підгородненської міської ради.

3. Фінансова підтримка комунальним підприємствам надається за рахунок коштів міського бюджету в обсягах, передбачених рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік, або інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, відповідно до фінансового плану, затвердженого в установленому порядку рішенням міської ради.

4. Фінансова підтримка надається як поточні трансферти комунальним підприємствам, які включені до мережі головного розпорядника бюджетних коштів як одержувачі бюджетних коштів та використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів.

Фінансова підтримка надається за відповідним до сфери діяльності кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі – ТПКВКМБ), за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства, відкритий в органах державної казначейської служби України (або в інших банківських установах), відповідно до плану використання бюджетних коштів, затвердженого керівником підприємства за погодженням з розпорядником бюджетних коштів. Реєстрація бюджетних зобов’язань здійснюється органами державної казначейської служби України у порядку, встановленому законодавством.

5. Внески до статутних капіталів комунальних підприємств здійснюються за кодом ТПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» із спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) на поповнення фонду власних основних засобів і нематеріальних активів, фонду власних оборотних засобів і засобів обігу та проведення  інших витрат комунальних підприємств.

Перерахування цих коштів здійснюється на розрахунковий рахунок комунального підприємства, відкритий в органах державної казначейської служби України  (або в інших банківських установах), відповідно до плану використання бюджетних коштів, на підставі укладених договорів на поповнення статутного капіталу комунального підприємства (Додаток 3 до Програми) та висновку за формою, затвердженою Додатком 1 до Програми.

По вищезазначеному рахунку проводяться оплати господарських операцій виключно за коштами, отриманими у вигляді внеску до статутного капіталу підприємства.

6. На підставі листів з пропозиціями на перерахування фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальних підприємств, структурний підрозділ Підгородненської міської ради, до повноважень якого належить галузь, у якій працює комунальне підприємство за погодженням з заступником міського голови до функціональних повноважень якого віднесено координацію роботи зазначеного структурного підрозділу, надає до фінансового відділу Підгородненської міської ради пропозиції на фінансування, згідно з помісячним розписом міського бюджету.

7. Керівники комунальних підприємств при отриманні фінансової підтримки у вигляді внесків до статутних капіталів підприємств вносять відповідні дані до бухгалтерського обліку та у 3 денний термін надають керівнику структурного підрозділу Підгородненської міської ради до повноважень якого належить галузь, у якій працює комунальне підприємство, відповідну інформацію про поповнення статутного капіталу та внесення змін до Статуту комунального підприємства (з проектами розпорядчих документів) та здійснюють реєстрацію таких змін у встановленому законодавством порядку у Державного реєстратора в місячний термін з моменту прийняття відповідного рішення.

8. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальними підприємствами здійснюється у визначеному законодавством порядку.

9. Контроль за фінансуванням комунальних підприємств відповідно до Програми здійснює відповідний структурний підрозділ Підгородненської міської ради, до  повноважень якого належить галузь, у якій працює комунальне підприємство та заступник міського голови до функціональних повноважень якого віднесено координацію роботи зазначеного структурного підрозділу.

10. Відповідальність за цільове та законне використання коштів, які були отримані відповідно до Порядку, та відповідність проведених видатків фінансовим планам, висновкам та планам використання бюджетних коштів комунальних підприємств несуть керівники комунальних підприємств.

11. Комунальні підприємства для підтвердження цільового та законного використання бюджетних коштів, які були отримані згідно з цим Порядком, щоквартально надають відповідному структурному підрозділу Підгородненської міської ради, до повноважень якого належить галузь, у якій працює комунальне підприємство, копії платіжних документів, звіти про виконання фінансових планів разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності із зазначенням напрямів використання вищезазначених коштів, причин відхилень фактичних показників від планових.

12. З метою виконання Програми, комунальним підприємством надаються інші документи на вимогу відповідного структурного підрозділу Підгородненської міської ради, до повноважень якого належить галузь, у якій працює комунальне підприємство.

13. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.

 14. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється комунальним підприємством в установленому законодавством порядку.


Міський голова                                                                                             Андрій ГОРБ

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux